Onze

In De Parel neemt emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in: we houden rekening met wat elk kind kan, maar ook met wat elk kind aankan. De aandacht voor zowel de emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling zorgt ervoor dat we elk kind leren begrijpen en de betekenis achter het gedrag ontdekken. We leggen de focus in onze manier van werken op het feit dat elk kind zich goed voelt, innerlijk tot rust kan komen en zich veilig voelt. Dit is noodzakelijk om zowel vooruitgang te kunnen boeken in hun algemene ontwikkeling als bij het aanleren van schoolse vaardigheden.

Op school dagen wij de kinderen op elk moment uit om te leren. We vertrekken van wat ze reeds kunnen en sluiten daarbij aan om hen te stimuleren een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Per kind selecteren we voor elk ontwikkelingsdomein een aantal doelstellingen. Deze worden nagestreefd door elke begeleider met het oog op functioneel werken. Dat betekent dat we werken met thema’s, kleine klasgroepen, gebruik van computer en ander audiovisueel materiaal, alsook een geïndividualiseerd lees-, reken- en schrijfaanbod. Wat de kinderen op school leren, moeten ze telkens kunnen toepassen in het dagelijkse leven.

We gaan uit van een basale grondhouding bij de dagelijkse routineactiviteiten en verzorging. Het contact tussen de begeleider en het kind staat daarbij centraal. We zijn bewust gevoelig voor signalen en lichaamstaal van elk kind, maar ook voor de manier waarop elk kind prikkels verwerkt. Sommige kinderen hebben moeite met het verwerken van sensorische prikkels (vb. licht, geluiden, smaak, aanraking,…), waarbij soms sprake is van onder- of overgevoeligheid. Bij elk kind gaan we na hoe hij/zij prikkels verwerkt, en doen we indien nodig aanpassingen aan onze dagelijkse werking. Dit bieden we bijvoorbeeld aan door extra rustmomenten of snoezelmomenten, extra lichamelijke prikkels om kinderen te activeren tijdens werk- en spelmomenten of prikkelarme hoekjes.

We vinden het belangrijk om elk kind maximaal te stimuleren in zijn/haar communicatie. We ondersteunen de structuur in taal zoveel mogelijk door duidelijke en eenvoudige taal te gebruiken, traag te spreken en korte zinnen te maken. Voor kinderen waarbij spreken moeilijker verloopt, zetten we in op hulpmiddelen om de communicatie te ondersteunen:

  • SMOG: Het Spreken Met Ondersteuning van Gebaren is een communicatiewijze voor kinderen die moeilijk tot spraak komen. Door spreken te combineren met een beperkt aantal vaste gebaren, kunnen ze vlotter hun wensen, behoeftes en vragen kenbaar maken. Het stimuleert hun communicatie: ze begrijpen beter wat wordt gezegd en worden zelf ook beter begrepen. In De Parel moedigen we het gebruik van SMOG heel sterk aan. Jaarlijks wordt er door De Parel een cursus georganiseerd voor ouders en andere geïnteresseerden.
  • Visualisatie: Een waardevolle bijkomende ondersteuning van de gesproken taal is het visualiseren aan de hand van pictogrammen, foto’s, dagschema’s,… Zo krijgt elk kind meer houvast en begrijpt het beter de structuur van de klas, leefgroep, school,… Dit geeft hen meer zekerheid.
  • Communicatiehulpmiddelen: Bij een aantal kinderen wordt een individueel communicatiehulpmiddel aangevraagd via het VAPH, zoals de Tellus. Dit is een draagbare spraakcomputer die volledig kan samengesteld worden op maat van het kind. Dit hulpmiddel gaat steeds met deze kinderen mee (van thuis naar de klas, de leefgroep, de therapie,…).

Doordat we in De Parel sterk rekening houden met structuur, prikkeldosering en sensorische informatieverwerking zijn we erkend als autismevriendelijke school. Kinderen met een autismespectrumstoornis krijgen een individuele, op maat gesneden aanpak. 

We gaan ervan uit dat ouders hun kind het best kennen. Vanaf de aanmelding tot het einde van de dienstverlening gaan we dan ook samen met de ouders en hun kind op pad. Samen zoeken we een passend en concreet aanbod dat aansluit bij de zorgvraag van het kind. We stellen ons zo bereikbaar mogelijk op. Afhankelijk van de vraag en voorkeur spreken we af hoe en met wie de communicatie zal verlopen (heen-en-weerschriftje, telefonisch, persoonlijk, via mail/facebook, ,…). Daarnaast organiseren we jaarlijks een aantal vaste activiteiten waarop ouders, broers, zussen, grootouders, .. uitgenodigd worden. 

Om kinderen optimaal te kunnen stimuleren, kiezen we bewust voor kleine klassen en leefgroepen. Aan elke klas is ook een vast team paramedici verbonden die zicht heeft op de ondersteuningsnoden van elk kind. Over de middag kunnen kinderen terecht bij hun vertrouwde opvoeders met de nodige individuele aandacht.

Het resultaat van de nauwe samenwerking en overleg tussen klassen en leefgroepen is het handelingsplan van elk kind. Voor elk kind wordt een weg uitgestippeld met een selectie van kindspecifieke ontwikkelingsdoelen. We brengen de sterke punten en groeipunten in kaart. Het individueel handelingsplan wordt jaarlijks samen opgesteld met de ouders,
leerkrachten, opvoeders en paramedici. Ter voorbereiding van de jaarlijkse bespreking van het handelingsplan is er een huisbezoek om samen met de ouders de ondersteuningsvragen in kaart te brengen:

  • Welke ondersteuning kunnen we bieden aan jouw kind?
  • Welke ondersteuning heb je als ouder nodig?
  • Waar hebben we in de leefgroep en klas extra aandacht voor?
  • Welke vaardigheden vind je belangrijk om aan te leren?
  • Welke doelstellingen streven we samen met ouders, het kind en de opvoeders na?

Tijdens de jaarlijkse bespreking worden er concrete afspraken gemaakt op welke manier de doelstellingen zullen nagestreefd worden. Het handelingsplan is een werkdocument dat voortdurend aangevuld, geëvalueerd en bijgestuurd wordt.